konsultacjePark Młodzieżowyświdnica

Konsultacje dotyczące rewitalizacji Parku Młodzieżowego

Świdnicki magistrat zaprasza do udziału w konsultacjach, czeka na opinie świdniczan o zagospodarowaniu zielenią Parku Młodzieżowego. Ankiety oraz dokumentacja dotycząca rewitalizacji tego terenu dostępne będą na stronie www.um.swidnica.pl od 10 do 24 czerwca br. Ankiety w formie papierowej będą także wyłożone przy urnie, na parterze budynku w Urzędzie Miejskim.

Park Młodzieżowy ma charakter leśny, wpisany jest do rejestru zabytków. Głównym założeniem projektowym jest więc jedynie uzupełnienie i podkreślenie zieleni istniejącej z zachowaniem jej leśnego charakteru. Działania projektowe polegały na odtworzeniu historycznych alei drzew, podkreśleniu linii nasypów byłych fortyfikacji, zaznaczeniu istnienia byłych cmentarzy (garnizonowego i katolickiego), wzbogaceniu warstwy krzewów wysokich i niskich, a także uzupełnieniu runa. Wprowadzono również nasadzenia drzew pełniące funkcje zastępcze dla drzew przewidzianych do usunięcia ze względów sanitarnych i bezpieczeństwa. Struktura gatunkowa szaty roślinnej parku powinna być zgodna z okresem końca XIX w., dlatego w doborze gatunkowym wykorzystano gatunki rodzime z istniejącej szaty roślinnej i jako uzupełnienie – gatunki introdukowane, ale o podobnej formie i charakterze do całego założenia.

Park Młodzieżowy jest największym świdnickim parkiem, jego powierzchnia zajmuje ponad 11 hektarów (to w przybliżeniu 16 boisk do piłki nożnej). Inwestycja została podzielona na dwa etapy. Pierwszy obejmuje remont ciągów komunikacyjnych, budowę infrastruktury technicznej i małej architektury, prace pielęgnacyjne drzew, usuwanie drzew oraz zagospodarowanie terenu zielenią. Drugi zakłada odbudowanie słynnej wieżyczki i fontanny, Miasto planuje wykonanie tej części zadania po uzyskaniu środków przeznaczonych na ratowanie zabytków.

Obecnie w parku są wykonywane prace pielęgnacyjne drzew za kwotę ponad miliona złotych. Realizuje je konsorcjum firm „Ogrody” Grzegorz Szmidla i Firma Handlowo Usługowa „Borowski” Wojciech Borowski. Równolegle realizowany jest także remont ciągów komunikacyjnych, budowa infrastruktury technicznej i małej architektury. To zadanie wykonuje świdnicka firma Zakład Robót Teletechnicznych TELFA Wacław Kruk. Jego koszt to ponad 3 miliony 400 tysięcy złotych.

Na stronie internetowej urzędu dostępna będzie dokumentacja dotycząca rewitalizacji Parku Młodzieżowego, czyli m.in.: mapy projektowe wraz z legendą i spisem projektowanych roślin, wizualizacje wnętrz parkowych, opis techniczny do projektu zagospodarowania zielenią, audyt dokumentacji dendrologicznej, analiza przewidywanego wpływu projektowanego oświetlenia na zieleń parkową. Zachęcamy do zapoznania się z materiałami i wypełnienia ankiety. Na opinie świdniczan czekamy do 24 czerwca br.

Wyniki  konsultacji  zostaną podane do publicznej wiadomości w terminie  21 dni  od daty ich zakończenia tj. do 15 lipca br. Zamieszczone zostaną  na  tablicy  informacyjnej  Urzędu,  stronie  internetowej  miasta oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Prezydent  Miasta Świdnicy przedstawi również  wyniki  konsultacji  Radzie  Miejskiej.

Magdalena Dzwonkowska
Rzecznik Prasowy
Urzędu Miejskiego w Świdnicy

Dodaj komentarz

Zobacz również