Connect with us

Wyszukaj na portalu

5°C Świdnica
mojaswidnica.pl

Aktualności

Stypendia szkolne – rusza nabór wniosków

Rodziny, w których miesięczny dochód na osobę nie przekracza 600 złotych, mogą starać się o stypendium szkolne na rok 2022/2023. Wnioski można składać w dniach od 1 do 15 września.

Socjalne stypendium szkolne może być przyznane uczniom, którzy:

 • zamieszkują na terenie danej gminy
 • są uczniami szkół od klasy I szkoły podstawowej do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;
 • pochodzą z rodzin o najniższych dochodach, w których miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 600,00 zł (art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej).

Świadczenia są przyznawane na:

Advertisement. Scroll to continue reading.
 • wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia;
 • wniosek odpowiedniego dyrektora szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka, o którym mowa a art. 90b ust. 3 pkt. 2 ustawy nw.

Stypendium szkolne może być przeznaczone na:

 • całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkołach w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;
 • pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup podręczników, lektur, encyklopedii, słowników i innych wydawnictw przeznaczonych w realizacji procesu dydaktycznego, przyborów szkolnych, stroju sportowego (dres, koszulki, obuwie), stroju szkolnego, jeżeli jest to przez szkołę wymagane, sprzętu komputerowego wraz z osprzętem, usług internetowych, płyt CD wykorzystywanych do nauki, zakup wymaganych przez szkołę materiałów na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne;
 • całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów wymienionych w art. 90 b ust. 3 i 4 nw. ustawy, w szczególności koszt: zakwaterowania (w tym w bursie, internacie, domu studenta, lub na stancji), dojazdu do i ze szkoły środkami komunikacji zbiorowej, posiłków na stołówce;
 • świadczenie pieniężne, w przypadkach określonych w art. 90 d ust. 5 nw. ustawy.

W celu ustalenia średniego dochodu na członka rodziny do wniosku należy przedłożyć następujące dokumenty o wysokości uzyskanych dochodów netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, tj. za sierpień 2022 r.:

 • zaświadczenie ze szkoły ponadpodstawowej o realizacji obowiązku nauki,
 • zaświadczenie od pracodawcy o dochodach (netto);
 • zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy (z prawem lub bez prawa do zasiłku);
 • w przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem dochodowym od osób fizycznych, wysokość dochodu z tej działalności ustalana jest na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego. Za dochód przyjmuje się przychód z tej działalności pomniejszony
  o koszty uzyskania przychodu, podatek należny, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Dochód ustala się, dzieląc kwotę dochodu z działalności gospodarczej, wykazanego w zeznaniu podatkowym za poprzedni rok kalendarzowy, przez liczbę miesięcy prowadzonej działalności. W przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, dochód stanowi kwota zadeklarowana przez osobę w pisemnym oświadczeniu. Dochód ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego zawierającego informację o formie opodatkowania.
 • oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu osób niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy;
 • zaświadczenie lub decyzja z Ośrodka Pomocy Społecznej o otrzymanych świadczeniach (zasiłek pielęgnacyjny, okresowy, stały, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, dodatek mieszkaniowy, zasiłek rodzinny i dodatki do niego np. z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej, z tytułu samotnego wychowania dziecka, z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego itp.). Do dochodu nie wlicza się zasiłków celowych (jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego, obiadów) wypłaconych przez OPS;
 • w przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego – zaświadczenie z gminy o ilości hektarów przeliczeniowych (przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 345 zł);
 • potwierdzenie kwoty opłaconych składek KRUS za III kwartał 2022 r.;
 • w przypadku pobierania renty, renty rodzinnej, emerytury – decyzję ZUS lub odcinek,
 • postanowienie sądu w przypadku pobierania zasądzonych świadczeń alimentacyjnych oraz gdy opieka rodzicielska została ustanowiona sądownie;
 • pisemne oświadczenie o dochodach uzyskanych z innych źródeł, w tym z prac dorywczych;

Do dochodu nie wlicza się:

 • jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;
 • zasiłku celowego;
 • pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty;
 • wartości świadczenia w naturze;
 • świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych;
 • dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego;
 • świadczenia wychowawczego (tzw. „500+”), o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Rodziną w rozumieniu art. 6 pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Advertisement. Scroll to continue reading.
Zostaw komentarz

Leave a Reply

Facebook

Przeczytaj również

Aktualności

300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny – 1 lipca ruszył nabór wniosków do programu „dobry start”. To wsparcie dla 4,4...

Aktualności

Od 2022 r. wnioski o wypłatę z programu „Rodzina 500 plus” należy przesyłać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Przyjmowanie wniosków na kolejny okres świadczeniowy –...

Aktualności

Jakub Pawłowski absolwent II Liceum Ogólnokształcącego im Stefana Banacha (z 2018 roku), aktualnie student Inżynierii kwantowej Wydziału Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej otrzymał stypendium...

Aktualności

Utalentowany organista znalazł się w gronie 20 osób, którym Fundacja Santander przyznała stypendium artystyczne. To duży sukces,biorąc pod uwagę, że do fundacji wpłynęło 395...

Wszelkie prawa zastrzeżone. © Miejska Biblioteka Publiczna w Świdnicy, 2020

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close