absolutoriumbudżetgmina Świdnica

Teresa Mazurek z absolutorium (foto)

Debata nad raportem o stanie gminy, udzielenie wotum zaufania  i udzielenie absolutorium wójtowi gminy Świdnica z tytułu wykonania budżetu gminy Świdnica za rok 2018 były jednymi z głównych punktów obrad IX Sesji Rady Gminy Świdnica.

W ostatniej nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym ustawodawca wprowadził instytucję raportu o stanie gminy. Ma ona stanowić podsumowanie pracy wójta w poprzednim roku kalendarzowym. Jest to pierwszy tak obszerny dokument obejmujący analizę wielu dziedzin funkcjonowania samorządu gminy Świdnica. Pragnę w tym miejscu podziękować kierownikom, pracownikom oraz dr Jerzemu Tutajowi wraz z całym jego zespołem za półroczną współpracę przy jego opracowaniu. Myślę, że jest to dokument, który będzie służył wszystkim i będzie doskonałym materiałem porównawczym dla przyszłorocznego raportu – podkreślała wójt gminy Teresa Mazurek.

Główną osią raportu jest strategia rozwoju gminy oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.  Raport o stanie Gminy Świdnica 2018, opracowany zgodnie z nowelizacją Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, stanowi dokument otwarcia dla kolejnych raportów o stanie gminy, które rokrocznie będą przedstawiać podsumowanie działalności wójta, a w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy  i budżetu partycypacyjnego. – Przedmiotowy dokument, w postaci zestawienia najważniejszych danych o samorządzie, stanowi swoiste kompendium wiedzy o sytuacji na terenie  gminy. Raport zawiera szczegółowe informacje o wielu dziedzinach ważnych dla funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego i w syntetycznym ujęciu wskazuje jej główne uwarunkowania przestrzenne oraz tendencje rozwojowe. Porównanie z latami poprzednimi daje natomiast możliwość analizy zmian społeczno-gospodarczych, które dokonały się na przestrzeni lat, oraz zachodzących tendencji rozwojowych – mówiła wójt gminy.

Prezentacja aktualnej, wewnętrznej i zewnętrznej, sytuacji gminy w poszczególnych dziedzinach funkcjonowania pozwala również wskazać wyzwania, jakie stoją przed jednostką w kolejnych latach. Dokument Raportu będzie więc przydatny przy kształtowaniu polityk rozwoju przestrzennego i społeczno-gospodarczego gminy oraz przy opracowywaniu analiz i studiów dla potrzeb władz samorządowych. Raport będzie stanowić narzędzie zarządzania umożliwiające efektywne planowanie, alokację środków, okresową ocenę i dostosowanie podejmowanych działań zgodnie ze zmieniającymi się warunkami społeczno-gospodarczymi i zdiagnozowanymi potrzebami. Zawarta w nim wielowymiarowa analiza pozwalająca na identyfikację sił, słabości, szans i zagrożeń rozwoju gminy może również zostać wykorzystana w dalszej analizie strategicznej. Natomiast wskazane inwestycje i działania zrealizowane w 2018 roku prezentują działalność wójta podejmowaną w zakresie rozwoju gminy oraz realizacji polityk, programów, strategii, uchwał rady gminy i budżetu partycypacyjnego

Zakres tematyczny Raportu o stanie gminy Świdnica zawiera wielowymiarową analizę społeczną, ekonomiczną, przestrzenną, infrastrukturalną i instytucjonalną oraz szczegółowe informacje o wielu dziedzinach ważnych dla funkcjonowania gminy. Obejmuje między innymi prezentację procesów zachodzących w gospodarce narodowej z uwzględnieniem zjawisk istotnych z punktu widzenia rozwoju: procesów demograficznych, tendencji na rynku pracy i zachowań podmiotów gospodarczych. W 14 blokach tematycznych prezentuje on informacje o stanie zagospodarowania i trendach rozwojowych oraz porównuje je do wielkości powiatowych, regionalnych i krajowych. Informacje zostały podzielone na bloki tematyczne obejmujące takie obszary jak:

–         środowisko przyrodnicze

–         demografia i mieszkalnictwo

–         gospodarka i rynek pracy

–         oświata i wychowanie

–         kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

–         turystyka, sport i rekreacja

–         ochrona zdrowia
–         pomoc społeczna i bezpieczeństwo publiczne

–         komunikacja i transport

–         infrastruktura techniczna

–         współpraca wewnętrzna i zewnętrzna

–         planowanie przestrzenne

–         gospodarka finansowa i wartość mienia

–         system zarządzania strukturami samorządu
Analizowane obszary zawierają ponadto informację na temat. finansowania. Statystyczny obraz gminy zaprezentowany został w oparciu o zestaw wskaźników zarówno w układzie tabelarycznym, jak i w postaci wykresów. Raport o stanie gminy został opracowany przy wykorzystaniu najbardziej aktualnych danych pochodzących ze statystyki publicznej (GUS, BDL) oraz w oparciu o informacje i materiały uzyskane z działów urzędu,  gminnych jednostek organizacyjnych i innych instytucji działających na terenie gminy. Ocena zjawisk i zmian zagospodarowania dokonana została poprzez porównanie stanu z obecnego, tj. głównie roku 2018 lub 2017 przy braku dostępu do aktualniejszych danych, ze stanem z roku 2012. Pozwoliło to na przedstawienie aktualnej informacji o stanie zagospodarowania i rozwoju społeczno-gospodarczym jednostki terytorialnej oraz wskazanie najistotniejszych tendencji zmian zachodzących na jej terenie.

W debacie nad Raportem wzięli udział przewodniczący komisji tematycznych Rady Gminy Świdnica wraz z przewodniczącą Rady oraz jej wiceprzewodniczącymi.

Kolejnym punktem w porządku obrad było głosowanie nad absolutorium poprzedzono rozpatrzeniem sprawozdania i oceny z wykonania budżetu gminy Świdnica za rok 2018. Budżetowe sprawozdanie pozytywnie zaopiniowała komisja rewizyjna Rady Gminy Świdnica, a jej przewodniczący Roman Jadach złożył wniosek o udzielenie absolutorium wójtowi gminy Świdnica Teresie Mazurek.

Ze sprawozdania RIO wynika, że:

prognozowane dochody ogółem w wysokości 90.675.433,02 zł zrealizowano w kwocie 84.037.643,22 zł, co stanowi 92,68% planu, z tego: dochody bieżące 70.826.075,67 zł, dochody majątkowe 13.211.567,55 zł, w tym ze sprzedaży majątku w kwocie 918.322,65 zł.(54,34 % planu)
planowane wydatki ogółem w wysokości 103.190.701,02 zł zrealizowano w kwocie 95.573.900,83 zł, co stanowi 92,62% planu, z tego wydatki bieżące 63.693.126,42 zł, wydatki majątkowe 31.880.774,41 zł. Wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 92,99%, a ich udział w wydatkach ogółem 33,36%. W roku budżetowym wyemitowano obligacje komunalne w wysokości 13.500.000,00 zł. Wynik operacyjny budżetu, stanowiący różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi jest wielkością dodatnią i wynosi 7.132.949,25 zł przy planowanej dodatniej jego wartości 5.416.288,22 zł.
Zadłużenie gminy na koniec okresu sprawozdawczego z tyt. pożyczek, wyemitowanych obligacji komunalnych stanowi 46,04 % wykonanych dochodów 2018 r. Wymagalne zobowiązania nie wystąpiły. Przy formułowaniu pozytywnej opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2018 rok Skład Orzekający kierował się podstawowym kryterium jakim jest przestrzeganie prawa przy wykonywaniu budżetu gminy, wskazując jednocześnie, iż ocena wydatkowanych środków pod kątem celowości i gospodarności należy do wyłącznej właściwości organu stanowiącego.

Pragnę podziękować Radzie Gminy Świdnica, kierownictwu oraz wszystkim pracownikom Urzędu Gminy Świdnica za kolejny rok dobrej współpracy. Absolutorium udzielane jest wójtowi gminy, ale jest to praca zespołowa i za to raz jeszcze dziękuję. Rok 2018 był rekordowym pod względem nakładów na inwestycje, które z pewnością będą służyły mieszkańcom naszej gminy – mówiła Teresa Mazurek, podczas sesji absolutoryjnej.

Udzielone przez radnych Teresie Mazurek absolutorium, jest 16 z tyt. wykonania budżetu, a 17 w dotychczasowej historii na stanowisku wójta.

foto: UG Świdnica

Zobacz również