dom złotego wiekuinwestycjaŚwiebodzice

Kolejny krok w stronę utworzenia Domu Złotego Wieku

Coraz bliżej do ogłoszenia historycznego przetargu na budowę Domu Złotego Wieku, który gmina Świebodzice zamierza zrealizować w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Na sesji w dniu 26 czerwca Rada przyjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność gminy na okres 20 lat. Chodzi o budynek dawnego internatu przy ul. Rekreacyjnej 2, w którym ma powstać dom opieki dla osób starszych. Nieruchomość będzie wkładem własnym gminy wniesionym do przedsięwzięcia.

Cała procedura zmierzać będzie do wyboru partnera prywatnego w celu wspólnej realizacji przedsięwzięcia w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP), polegającego na przygotowaniu placówki przeznaczonej do opieki nad osobami starszymi, przewlekle chorymi.

Formuła PPP to jedno z narzędzi do realizacji zadań publicznych, polegająca na współpracy podmiotu publicznego i partnera prywatnego przy ich realizacji. Przedmiotem PPP jest wspólna realizacja przedsięwzięcia, polegająca na podziale zadań i ryzyk pomiędzy podmiotem publicznym a partnerem prywatnym. Ze względu na cechy partnerstwa publiczno-prywatnego, takie jak większa elastyczność w kształtowaniu udziału finansowego podmiotu publicznego (Gminy Świebodzice), w tym dokonywanie rozpoczęcia płatności wynagrodzenia dla partnera prywatnego dopiero od momentu eksploatacji obiektu, współodpowiedzialność partnera prywatnego za realizację całości przedsięwzięcia, dowolne kształtowanie podziału ryzyka i odpowiedzialności pomiędzy stronami umowy, zasadnym jest przeprowadzenie przedmiotowej inwestycji w formule PPP.

Z wybranym partnerem prywatnym zostanie zawarta umowa PPP. Planuje się zawrzeć umowę PPP na czas określony nie dłuższy niż 240 miesięcy, w tym etap zaprojektowania, przebudowy i rozbudowy budynku przy ul. Rekreacyjnej 2 w Świebodzicach, wraz z ewentualną dobudową budynków oraz dostosowaniem ich do pełnienia funkcji domu pomocy społecznej dla osób starszych przewlekle, somatycznie chorych nie będzie dłuższy niż 24 miesiące.

Zobacz również