konsultacjestrategia

Zgłoś uwagi do „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Świdnicy”

Urząd Miejski w Świdnicy zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu “Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Miasto Świdnica na lata 2019 – 2025”.

Strategia pozwala na racjonalizację lokalnej polityki społecznej. Wyznacza cele strategiczne, operacyjne i działania, których wdrożenie powinno w znaczny sposób przyczynić się do rozwiązania wielu problemów społecznych i zminimalizować skutki negatywnych zjawisk występujących na obszarze miasta. Dokument ten stanowi podstawę do realizacji działań rozwojowych w obszarze pomocy społecznej, które mają przyczynić się do poprawy warunków życia mieszkańców, w szczególności tych, którzy są zagrożeni marginalizacją i wykluczeniem społecznym oraz doprowadzić do ich integracji społecznej.

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji oraz treść strategii zamieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej bip.um.swidnica.pl oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Świdnicy www.um.swidnica.pl w zakładce – Świdnicka Strategia Społeczna konsultacje.

Prowadzone będą one od 3 do 17 kwietnia w formie zbierania uwag, poprzez:

–  wypełnienie elektronicznego formularza pod adresem https://konsultacje-spol.badanie.net/

– pobranie i wypełnienie formularza dostępnego w Urzędzie Miejskim w Świdnicy w pokoju 126, a także w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Świdnicy.

Przy wyborze formy konsultacji opisanej w pkt. 2 należy wypełniony formularz przesłać na adres j.legut@um.swidnica.pl lub dostarczyć na adres: Urząd Miejski w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica, w terminie do dnia 17 kwietnia. (decyduje data wpływu).

Przekazane opinie i uwagi zostaną poddane szczegółowej analizie, a uzasadnione propozycje zmian zostaną wprowadzone do ostatecznej wersji dokumentu.

Zobacz również