nabórpolicjapracaświdnica

Wstąp do policji -kolejny nabór już 27 lutego

Masz nieposzlakowaną opinię, polskie obywatelstwo? Jeśli tak, to służba w policji jest dla ciebie. Wystarczy złożyć stosowną dokumentację, a następnie pozytywnie przejść procedurę rekrutacyjną. Nie czekaj z decyzją! Najbliższy nabór już 27 lutego.

Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu informuje o rozpoczęciu procedury kwalifikacyjnej dla kandydatów do służby w policji na terenie województwa dolnośląskiego, m.in. w Komendzie Powiatowej Policji w Świdnicy.

KOLEJNE TERMINY PRZYJĘĆ DO SŁUŻBY W POLICJI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

  • 27 lutego 2020 r. 
  •  21 kwietnia 2020 r.  
  •  13 lipca 2020 r. 
  •  16 września 2020 r. 
  •  5 listopada 2020 r.
  •  30 grudnia 2020 r.

Kto może pełnić służbę w policji?
– obywatel polski o nieposzlakowanej opinii;
– który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
– korzystający w pełni z praw publicznych;
– posiadający co najmniej średnie wykształcenie;
– posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować;
– dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;

Wymagane dokumenty należy złożyć w Komendzie Powiatowej Policji w Świdnicy.

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:
– Podanie o przyjęcie do służby w policji;
– Wypełniony kwestionariusz osobowy (część A i B);
– Dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (kserokopie – oryginały dokumentów do wglądu), w przypadku wystawienia tych dokumentów w językach obcych – ich tłumaczenie;
– Kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby (oryginały dokumentów do wglądu), jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub służbie;
– Książeczka wojskowa, jeżeli kandydat do służby jest objęty ewidencją wojskową.

UWAGA! Kandydaci do służby w policji, zgłaszający się z wyżej wymienionymi dokumentami, powinni legitymować się dokumentem potwierdzającym tożsamość w postaci dowodu osobistego.

Formularze kwestionariusza osobowego można pobrać zarówno w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, jak i w komendach powiatowych (miejskich) Policji województwa dolnośląskiego. Wymieniony formularz dostępny jest także na stronie internetowej Komendy Głównej Policji oraz na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

Preferowani będą kandydaci do służby w policji posiadający:
– wykształcenie wyższe magisterskie lub równorzędne, a w szczególności o kierunku: prawo, administracja, ekonomia, bezpieczeństwo narodowe lub bezpieczeństwo wewnętrzne;
– Wykształcenie wyższe licencjackie, inżynierskie;
– wykształcenie średnie – ukończone liceum ogólnokształcącego lub technikum w klasie, w której nauczane były przedmioty dotyczące funkcjonowania Policji, dla których zostały opracowane w szkole programy nauczania włączone do szkolnego zestawu programów nauczania;
– Tytuł ratownika albo ratownika medycznego;
– Uprawnienia instruktora sportów walki, strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania oraz sportów motorowodnych;
– Uprawnienia ratownika wodnego, uprawnień w dziedzinie nurkowania wydanych przez licencjonowaną – organizację nurkową działającą na terenie Polski oraz uprawnień do prowadzenia łodzi motorowej;
– Prawo jazdy kategorii „A” lub „C”.

Jak wygląda postępowanie kwalifikacyjne?
W pierwszej kolejności należy przejść test wiedzy ogólnej składający się z 40 pytań z zakresu funkcjonowania władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej oraz z zakresu bezpieczeństwa publicznego. Następnie należy poddać się testowi sprawności fizycznej posiadając aktualne zaświadczenie lekarskie dopuszczające do wykonywania ćwiczeń fizycznych wydane w terminie nieprzekraczającym 14 dni do dnia przystąpienia do testu, a także strój o obuwie sportowe. Kolejnym etapem rekrutacji są badania psychologiczne, a po pozytywnym przejściu tego etapu rozmowa kwalifikacyjna. Następnie kandydaci zostają poddani specjalistycznym badaniom lekarskim i po pozytywnym orzeczeniu komisji lekarskiej trafiają na listę rankingową. Ostatecznie od niej zależy, czy kandydat zostanie przyjęty do służby.

Rekrutacja do służby w policji odbywa się w trybie ciągłym. Dokumenty można składać w dowolnym terminie.

Zobacz również