ławnicywnioskiwybór

Upływa termin zgłoszeń kandydatów na ławników

W bieżącym roku upływa kadencja ławników. Termin składania wniosków na nowych ławników upływa 30 czerwca.

Na nową kadencję 2020-2023 świdniccy radni wybiorą:

*  do Sądu Rejonowego w Świdnicy 12 ławników, w tym do:

– Wydziału Rodzinnego i Nieletnich – 5,

– Wydziału Pracy – 7,

*  do Sądu Okręgowego w Świdnicy 92 ławników, w tym do:

– Wydziału Cywilnego – 80,

– Wydziału Karnego – 10,

– Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – 2.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie Świdnicy.

Zgłoszenia będą przyjmowane w Urzędzie Miejskim w Świdnicy przy ul. Armii Krajowej 49 pok. 1a (parter), w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca.

Ławnikiem może być wybrana osoba posiadająca obywatelstwo polskie i korzystająca z pełni praw cywilnych i obywatelskich, która ukończyła 30 lat i nie przekroczyła 70 lat. Musi ona posiadać co najmniej średnie wykształcenie i dobry stan zdrowia.

Ławnikami nie mogą być osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze, funkcjonariusze policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń, adwokaci i aplikanci adwokaccy, radcy prawni i aplikanci radcowscy, duchowni, żołnierze w czynnej służbie wojskowej, funkcjonariusze Służby Więziennej oraz radni gminy, powiatu i województwa. Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie

Niezbędne druki można pobrać w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Świdnicy przy ul. Armii Krajowej 49 pok. nr 10 oraz na stronie BiP Urzędu Miejskiego. Szczegółowych informacji odnośnie trybu zgłaszania kandydatów na ławników udziela Wiesław Pietrzyk – dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich pod nr tel. 74/856 28 21.

Zobacz również