dekoracje świątecznekonkursświdnica

Udekoruj dom i balkon na święta

Jak co roku świdniczanie mają okazję uczestniczyć w konkursie na najładniej przystrojony i oświetlony dom oraz balkon. Mogą w nim wziąć udział wszyscy mieszkańcy, za wyjątkiem ubiegłorocznego zwycięzcy, którzy w sposób szczególny upiększą swój dom, balkon, bramę, czy też ogród.

Zgłoszenia zawierające imię, nazwisko, adres oraz telefon kontaktowy będą przyjmowane do 17 grudnia w pokoju 303 Urzędu Miejskiego w Świdnicy lub pod numerem telefonu:74/856-28-98 albo drogą mailową na adres: a.gorgon@um.swidnica.pl.

Ogłoszenie wyników odbędzie się 19 grudnia o godz. 17.30 w Wieży Ratuszowej. Laureatom zostaną przyznane nagrody o łącznej wysokości 1 500 zł. Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie i liczymy na Państwa pomysłowość, technikę wykonania oraz estetykę dekoracji.

Szczegóły znajdują się w regulaminie konkursu na stronie www.swidnickakoleda.pl.

Magdalena Dzwonkowska
Rzecznik Prasowy
Urzędu Miejskiego w Świdnicy

REGULAMIN KONKURSU:

Prezydent Miasta Świdnicy
ogłasza i zaprasza do udziału w konkursie
NA NAJŁADNIEJ PRZYSTROJONY I OŚWIETLONY DOM I BALKON

 1. Celem konkursu jest podniesienie estetyki miasta Świdnicy w okresie Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku.
 2. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy miasta Świdnicy, którzy w sposób szczególny upiększą swój dom/balkon/bramę/ogród z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia, za wyjątkiem zwycięzcy konkursu w roku 2018.
 3. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest akceptacja regulaminu oraz pisemne, telefoniczne lub osobiste zgłoszenie domu/balkonu/bramy z podaniem: imienia i nazwiska zgłaszającego, adresu obiektu oraz kontaktowego numeru telefonu. Wnioski będą przyjmowane do dnia 17 grudnia 2019 r. w pokoju nr 303 Urzędu Miejskiego w Świdnicylub pod numerem telefonu: 74 856-28-98 lub drogą e‑mailową na adres: a.gorgon@um.swidnica.pl
 4. Rozstrzygnięcie nastąpi po dokonaniu wizji lokalnych wszystkich zgłoszonych domów/obiektów przez komisję konkursową powołaną przez Prezydenta Miasta Świdnicy.
 5. Komisja będzie brała pod uwagę pomysłowość, technikę wykonania oraz estetykę dekoracji.
 6. Komisja zastrzega prawo do odwołania konkursu w przypadku małej liczby uczestników (poniżej 4 osób w każdej kategorii).
 7. Komisja przyzna nagrody w dwóch kategoriach:
  1. najładniej przystrojony i oświetlony dom/brama/ogród
  1. najładniej przystrojony i oświetlony balkon
 8. Ogłoszenie wyników będzie miało miejsce w dniu 19 grudnia 2019 r. o godz. 17.30
  w Wieży Ratuszowej (I piętro).
 9. Laureatom zostaną przyznane nagrody w łącznej wysokości 1 500 zł.
 10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikowania zdjęć konkursowych.
 11. Zgłoszenie udziału w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu w celu uczestnictwa w konkursie*.

*) Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:
– administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Świdnica, w imieniu której działa Prezydent Miasta Świdnica, ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica, tel. 74 856-28-00, fax 74 856-87-21.
– inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim Świdnica jest Pani Kinga Milczarek – kontakt: adres e-mail: iod@um.swidnica.pl, telefon 74 856-28-23*;
– Pani/Pana dane osobowe, w zakresie obejmującym imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d RODO w celu związanym z organizacją konkursu „Na najładniej przystrojony i oświetlony dom i balkon” nie dłużej niż jest to niezbędne dla prawidłowej realizacji celu przetwarzania
– w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
– podanie danych osobowych jest dobrowolne.
– nie wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu skutkować będzie brakiem możliwości uczestnictwa w konkursie „Na najładniej przystrojony i oświetlony dom i balkon”.
– posiada Pani/Pan:> na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
> na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
> na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;  > prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
– nie przysługuje Pani/Panu:
> w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
> prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
> na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Zobacz również