Connect with us

Wyszukaj na portalu

11°C Świdnica
mojaswidnica.pl

Aktualności

Miasto szuka dyrektorów do czterech placówek oświatowych 

W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Świdnicy pojawiły się nowe ogłoszenia dotyczące naboru do jednostek organizacyjnych miasta. Poszukiwani są dyrektorzy do trzech szkół podstawowych oraz przedszkola miejskiego.

Prezydent Świdnicy ogłasza konkursy na stanowisko dyrektora: 
1)   Przedszkola Miejskiego nr 3, ul. Okrężna 30, 58-100 Świdnica;
2)   Szkoły Podstawowej nr 1, ul. Galla Anonima 1, 58-100 Świdnica;
3)   Szkoły Podstawowej nr 2, ul. Of. Oświęcimskich 30, 58-105 Świdnica;
4)   Szkoły Podstawowej nr 105, ul. Saperów 27A, 58-100 Świdnica.

I. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w §1, §2, §6 oraz §12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U. 2021, poz. 1449):

Advertisement. Scroll to continue reading.

1. Nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:
a) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole lub placówce;
b) ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe, z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
c) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
d) uzyskał przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora albo przed powierzeniem stanowiska dyrektora w przypadku, o którym mowa w art. 63 ust. 11 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, jeżeli nie przeprowadzono konkursu, i w przypadku, o którym mowa art. 63 ust. 12:
– co najmniej bardzo dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy albo,
– w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech   lat pracy w uczelni;
e) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
f) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
g) nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 oraz z 2021 r. poz.
4), a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 i 619), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
h) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
i) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
j) nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 289);

k) w przypadku cudzoziemca – posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2021 r. poz. 672), ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku filologia polska, lub jest tłumaczem przysięgłym języka polskiego.

2. Do konkursu może przystąpić również nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu lub danej szkole podstawowej i spełnia wymagania określone w §1 pkt 2-11 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1449).

3. Do konkursu może przystąpić także osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:
a) posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;
b) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny;
c) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
d) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
e) spełnia wymagania określone w rozporządzeniu w §1 pkt 2, 5, 6, 8, 10 i 11.

Advertisement. Scroll to continue reading.

4. Stanowisko dyrektora może zajmować również:
a) nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, lub
b) nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku innym niż określone w pkt a), na którym są realizowane zadania z zakresu oświaty, w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, lub na stanowisku, na którym są realizowane zadania z zakresu oświaty w urzędzie organu administracji samorządowej, lub
c) nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 263)
– spełniający wymagania określone w rozporządzeniu, z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej bardzo dobrej oceny pracy.

II. Kandydat przystępujący do konkursu zgodnie z §1 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1428) składa następujące dokumenty:
1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju przedszkola/szkoły/placówki;
2. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informacje o:
 – stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela, albo
 – stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
 – stażu pracy, w tym stażu na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
3. oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:
 – imię (imiona) i nazwisko,
 – datę i miejsce urodzenia,
 – obywatelstwo,
 – miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);

4. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 2: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów, potwierdzających okres zatrudnienia;

5. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

6.  w przypadku cudzoziemca – poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię:
 – dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. z 2021 r., poz. 672) lub
 – dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na kierunku filologia polska lub
– dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego z języka polskiego;

7. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

8. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

9. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

10. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 289);

11. oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2021 r. poz. 1633) – w przypadku kandydata na dyrektora szkoły, urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.;

12. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela;

13. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

14. oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762) lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r. , poz. 478 z późn. zm.) lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2017 r., poz. 2183 z późn. zm.);

15. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.

III. Oferty należy składać bezpośrednio lub pocztą tradycyjną do Biura Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Świdnicy przy ul. Armii Krajowej 49 (parter, pok. 1a) w zamkniętych kopertach z podanym na kopercie imieniem, nazwiskiem, numerem telefonu i adresem zwrotnym kandydata oraz dopiskiem:

„KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA ……………………. (należy podać nazwę jednostki, której dotyczy oferta)” w terminie do dnia 29 marca 2023 r. do godziny 15:00  – liczy się data doręczenia (wpływu) oferty do Biura Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Świdnicy. Oferty złożone po upływie ww. terminu wskazanego nie będą brane pod uwagę i zostaną zwrócone kandydatowi bez ich otwierania.

Oferty można także składać w formie elektronicznej. Oferta składana w postaci elektronicznej powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP i zawierać elektroniczne kopie dokumentów wymaganych jako załączniki do oferty.

IV. Na żądanie Prezydenta Miasta Świdnicy kandydat zobowiązany jest przedstawić oryginały dokumentów, o których mowa w ust. II pkt 4-7, 12 i 13. Ponadto przed przystąpieniem do rozmowy z  kandydatem dopuszczonym do postępowania konkursowego, komisja konkursowa ma prawo żądać przedstawienia dowodu osobistego kandydata lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz posiadane obywatelstwo.

V. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie na piśmie, wysłanym pod adres wskazany w ofercie.

 VI. Konkursy przeprowadzą komisje konkursowe, powołane przez Prezydenta Miasta Świdnicy zarządzeniem.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

W związku z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016), zwanym RODO:

1. Administrator Danych Osobowych Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Prezydent Miasta Świdnicy z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Świdnicy, przy ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica. Może się Pan/Pani z nami skontaktować w następujący sposób:

– listownie na adres podany wyżej

– przez e-mail:  um@um.swidnica.pl

– telefonicznie:  074 856 28 27

2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych. Można się z nim kontaktować w następujący sposób:

– przez e-mail: iod@um.swidnica.pl

– telefonicznie: +48 8562823

3. Cel przetwarzania danych Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na podstawie art. 63 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświato e (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1148, ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki, trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 2021.1428).

4. Przechowywanie danych Będziemy przechowywać  Pani/Pana dane osobowe do momentu zakończenia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły, a także przez okres 3 miesięcy po zakończeniu konkursu. W przypadku, gdy w wyniku konkursu nie zostanie Pani/Pan wyłoniona/y jako kandydat na stanowisko dyrektora, Pani/Pana dane po upływie 3 miesięcy zostaną zniszczone, a w przypadku gdy zostanie Pani/Pan kandydatem i zostanie powierzone Pani/Panu stanowisko dyrektora dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w siedzibie administratora  przez okres wynikający z Rzeczowego Wykazu Akt.

5. Dostęp do danych Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych, sprostowania swoich danych, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia swoich danych, prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. Prawo do bycia zapomnianym).

6. Prawo wniesienia skargi Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

źródło: UM Świdnica

Zostaw komentarz

Leave a Reply

Advertisement

Facebook

Przeczytaj również

Polecamy

Po raz drugi w roku szkolnym 2023/24 dzieci i młodzież z powiatu świdnickiego wezmą udziału w Świdnickim Czwartku Lekkoatletycznym. W czwartek, 5 października spotykają...

Aktualności

1 375 000 zł przyznano Świdnicy na budowę nowej nawierzchni ulicy Kanonierskiej. Pieniądze pochodzą z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Dofinansowanie pokryje 70% wartości inwestycji....

Aktualności

Świdnicka Giełda Staroci od lat w każdą pierwszą niedzielę miesiąca przyciąga setki świdniczan oraz przyjeżdżających z całego Dolnego Śląska kolekcjonerów, łowców okazji i miłośników...

Aktualności

W minionym tygodniu Straż Miejska w Świdnicy przeprowadziła 16 interwencji. Część z nich dotyczyła m.in. osób pod wpływem alkoholu, które spały na ławkach, skwerach...

Wszelkie prawa zastrzeżone. © Miejska Biblioteka Publiczna w Świdnicy, 2023

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close