dofinansowanieremontyzabytki

1,5 miliona na remonty zabytków

1,5 miliona złotych zarezerwowano w tegorocznym budżecie miasta Świdnicy na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących  się w gminnej ewidencji zabytków. W wyznaczonym terminie naboru wpłynęły aż 84 wnioski – 24 na zadania przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków i  60 na  zadania przy zabytkach znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków.

Wśród wnioskodawców, będących właścicielami zabytków są osoby fizyczne, parafie, spółki prawa handlowego i wspólnoty mieszkaniowe. A planowane przez nie zadania to głównie remonty dachów i elewacji – mówi Barbara Sawicka, pełnomocnik prezydenta ds. Ochrony i Konserwacji Zabytków.

Dotacje na prace przy zabytkach udzielane są z budżetu miasta Świdnicy corocznie, od 1993 roku. Dotychczas nie było tak dużej liczby wniosków. Zwiększenie ich ilości spowodowane zostało zmianą przepisów ustawy z 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Do czasu tej zmiany dotować można było z budżetów samorządów terytorialnych wyłącznie prace lub roboty przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. Nowela przepisów z września 2017 roku dopuściła udzielanie dotacji również na prace lub roboty przy zabytkach znajdujących się w gminnej ewidencji.

Przypomnijmy, że od 2015 roku prezydent miasta, Beata Moskal-Słaniewska przyjęła zasadę udzielania dotacji w wysokości około 50% wartości zadania wszystkim właścicielom zabytków, którzy złożyli wnioski.

Niestety, w tym roku nie uda się wspomóc dotacją z miasta wszystkich, którzy złożyli wnioski. Przy ich wyborze będziemy brać pod uwagę te elementy, które ratują zabytkową substancję miasta, czyli dachy i elewacje. Przy układaniu kolejności przyznania środków ważny będzie także wiek obiektu oraz wysokość nakładów poniesionych przez właściciela w latach poprzednich, ale przede wszystkim stan obiektu – dodaje prezydent, Beata Moskal-Słaniewska.

W 2015 roku udzielono dotacji 23 podmiotom na kwotę 1 838 032 zł. W 2016 roku dla 35 wnioskodawców wydatkowano z budżetu miasta 1 405 850 zł. W ubiegłym roku 1 426 885 zł przeznaczono na wsparcie prac remontowych dla 19 obiektów.

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Świdnicy w sprawie udzielenia przedmiotowych dotacji przedstawiony zostanie na najbliższej sesji Rady Miejskiej.

Zobacz również